MATURZYŚCI 2020!
Informacja dotycząca odbioru
świadectw dojrzałości i aneksów

Szanowni Absolwenci,
Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

Uwaga!!!
W celu zachowania standardów bezpieczeństwa świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły i w małej sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

WEJŚCIE A (GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY – odbiór świadectw w sekretariacie)
godz. 12:00–13:00 – absolwenci klasy III c
godz. 13:00–14:00 – absolwenci klasy III f
godz. 14:00–15:00 – absolwenci klasy III b oraz absolwenci z poprzednich lat szkolnych

WEJŚCIE B (ŚRODKOWA KLATKA – odbiór świadectw w małej sali gimnastycznej)
godz. 12:00–13:00 – absolwenci klasy III d
godz. 13:00–14:00 – absolwenci klasy III e
godz. 14:00 – 15:00 – absolwenci klasy III a

W terminie późniejszym świadectwo będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 9:00-14:30.

Odbierający świadectwo zobowiązani są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.

Świadectwa należy odebrać osobiście, proszę pamiętać o dowodzie osobistym.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli absolwent nie będzie mógł odebrać świadectwa sam, powinien napisać stosowne oświadczenie dla osoby przez siebie upoważnionej:

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam ……… (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), dowód osobisty nr ………. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej), do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.
Imię i nazwisko: ………………. (wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ……………….. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)