Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe dane

Nazwa: XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
Kod pocztowy: 00-360
Miasto: Warszawa
Ulica: Świętokrzyska 1
Tel./fax: 22 827 95 77
E-mail: sekretariat@37lo.edu.pl
Strona WWW: www.dabrowski37lo.edu.pl
REGON: 000798920
NIP: 526-10-22-693

Władze

Dyrektor: Bogdan Madej
Wicedyrektor: Mariola Borzyńska

Struktura organizacyjna

Liczba uczniów i oddziałów:
Klasy I (po gimnazjum): liczba uczniów 130, liczba oddziałów: 4
Klasy I (po szkole podstawowej): liczba uczniów 169, liczba oddziałów: 5
Klasy II: liczba uczniów 221, liczba oddziałów: 7
Klasy III: liczba uczniów 177, liczba oddziałów: 7
Razem I-III: liczba uczniów 697, liczba oddziałów: 22

Struktura zatrudnienia – nauczyciele:
Pełnozatrudnieni: 23
Niepełnozatrudnieni: 35
Razem: 58

Stopnie awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli:
Nauczyciel stażysta: 1
Nauczyciel kontraktowy: 4
Nauczyciel mianowany: 15
Nauczyciel dyplomowany: 38
Razem: 58

Struktura zatrudnienia – pracownicy administracji i obsługi:
Administracja: 3
Obsługa: 12

Status prawny

Liceum działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.) oraz  Statutu XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego.

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania określa Statut Szkoły.
Organem prowadzącym liceum jest Prezydent m. st. Warszawy.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty

Kompetencje

Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły.
Organami szkoły są:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

Przedmiot działalności

Według klasyfikacji PKD 2012: 85.31.B Liceum ogólnokształcące

Rekrutacja

Zasady rekrutacji kandydatów do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego na dany rok szkolny ogłaszane są na stronie internetowej.
Zebrania informacyjne dla kandydatów do liceum organizowane są w kwietniu (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły).

Majątek szkoły

Adres: 00-360 Warszawa ul. Świętokrzyska 1
Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa
Funkcja obiektu: Budynek szkolny
Kubatura: 25 478 m3
Powierzchnia użytkowa: 5 480 m2
Powierzchnia zabudowy: 1 663 m2
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 5 220 m2
Liczba kondygnacji: 5
Liczba kondygnacji podziemnych: 2
Dane wg inwentaryzacji z 31 grudnia 2015 r. 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podania, wnioski, skargi, korespondencję przyjmuje sekretariat szkoły.
Zebrania i dni otwarte dla rodziców odbywają się wg kalendarza zebrań rodziców
(szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły).

Ewidencja i rejestry

 1. Księga uczniów
 2. Ewidencja legitymacji szkolnych.
 3. Księga absolwentów.
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 5. Ewidencja pieczęci.
 6. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
 7. Rejestr pracowników.
 8. Księgi inwentarzowe.
 9. Rejestr zamówień publicznych.
 10. Rejestr korespondencji.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019 z dn. 2019-10-24 o zamówieniu – dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie:

1. SIWZ (skan dokumentu)

2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (skan dokumentu)

3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/Spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (skan dokumentu)

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

7. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24-10-2019 r. (skan dokumentu).

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019 z dn. 2019-10-24 o zamówieniu – dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie:

8. Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019 (skan dokumentu)

Poniżej znajduje się dokument dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie”:

Informacja dla wykonawców

Poniżej znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy dystrybucji i dostawy energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadził: Administrator szkolnej strony internetowej
Aktualizujący: Administrator szkolnej strony internetowej
Zatwierdzający: Bogdan Madej
Ostatnia aktualizacja informacji: 5 listopada 2019 r.