Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe dane

Nazwa: XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
Kod pocztowy: 00-360
Miasto: Warszawa
Ulica: Świętokrzyska 1
Tel./fax: 22 827 95 77
E-mail: sekretariat@37lo.edu.pl
Strona WWW: www.dabrowski37lo.edu.pl
REGON: 000798920
NIP: 526-10-22-693

Władze

Dyrektor: Bogdan Madej
Wicedyrektor: Mariola Borzyńska

Struktura organizacyjna

Liczba uczniów i oddziałów:
Klasy I: liczba uczniów 220, liczba oddziałów: 7
Klasy II: liczba uczniów 195, liczba oddziałów: 6
Klasy III: liczba uczniów 180, liczba oddziałów: 7
Razem I-III: liczba uczniów 595, liczba oddziałów: 19

Struktura zatrudnienia – nauczyciele:
Pełnozatrudnieni: 30
Niepełnozatrudnieni: 24
Razem: 54

Stopnie awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli:
Nauczyciel stażysta: 0
Nauczyciel kontraktowy: 6
Nauczyciel mianowany: 17
Nauczyciel dyplomowany: 31
Razem: 54

Struktura zatrudnienia – pracownicy administracji i obsługi:
Administracja: 3
Obsługa: 12

Status prawny

Liceum działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.)
oraz   Statutu XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego.

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania określa Statut Szkoły.
Organem prowadzącym liceum jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty

Kompetencje

Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły.
Organami szkoły są:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

Przedmiot działalności

Według klasyfikacji PKD 2012: 85.31.B Liceum ogólnokształcące

Rekrutacja

Zasady rekrutacji kandydatów do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego na dany rok szkolny ogłaszane są na stronie internetowej.
Zebrania informacyjne dla kandydatów do liceum organizowane są w kwietniu (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły).

Majątek szkoły

Adres: 00-360 Warszawa ul. Świętokrzyska 1
Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa
Funkcja obiektu: Budynek szkolny
Kubatura: 25 478 m3
Powierzchnia użytkowa: 5 480 m2
Powierzchnia zabudowy: 1 663 m2
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 5 220 m2
Liczba kondygnacji: 5
Liczba kondygnacji podziemnych: 2
Dane wg inwentaryzacji z 31 grudnia 2015 r. 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podania, wnioski, skargi, korespondencję przyjmuje sekretariat szkoły.
Zebrania i dni otwarte dla rodziców odbywają się wg kalendarza zebrań rodziców
(szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły).

Ewidencja i rejestry

 1. Księga uczniów
 2. Ewidencja legitymacji szkolnych.
 3. Księga absolwentów.
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 5. Ewidencja pieczęci.
 6. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
 7. Rejestr pracowników.
 8. Księgi inwentarzowe.
 9. Rejestr zamówień publicznych.
 10. Rejestr korespondencji.

Zamówienia publiczne

Brak bieżących zamówień publicznych

Wprowadził: Administrator szkolnej strony internetowej
Aktualizujący: Administrator szkolnej strony internetowej
Zatwierdzający: Bogdan Madej
Ostatnia aktualizacja informacji: 21 styczeń 2017 r.