Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Konsultacje ze specjalistami odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania (telefonicznie, wiadomość w dzienniku elektronicznym).

Mgr Katarzyna Lipska – psycholog/pedagog szkolny
Zadania: konsultacje dla uczniów i rodziców w przypadku niepowodzeń szkolnych, problemów rówieśniczych, rodzinnych, osobowościowych, emocjonalnych oraz w sytuacjach kryzysowych; koordynowanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, działań profilaktycznych oraz dofinansowania posiłków.

tel. (22) 551-75-49 (gab. 314)

G0dziny pracy:
Poniedziałek 8.40 – 15.30
Wtorek 8.40 – 13.20
Środa 8.40 – 15.30
Czwartek 8.40 – 15.10
Piątek 8.40 – 11.50

Mgr Sylwia Glura – psycholog szkolny
Zadania: konsultacje dla uczniów i rodziców w przypadku niepowodzeń szkolnych, problemów rówieśniczych, rodzinnych, osobowościowych, emocjonalnych oraz w sytuacjach kryzysowych; diagnoza predyspozycji zawodowych.

tel. (22) 551-75-40 (gab. 214)

Godziny pracy:
Poniedziałek 9.30 – 13.00
Wtorek 12.30 – 17.30
Środa 9.30 – 13.00
Czwartek 8.30 – 12.30

Mgr Sylwia Wójcik – pedagog specjalny (gab. 7)

Zadania: opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), zaburzenia zachowania i emocji, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, całościowe i sprzężone zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera), wybitne uzdolnienia. Prowadzenie dokumentacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie psychologiczne, zaświadczenia lekarskie niezbędne do dostosowań metod i form pracy z uczniem, również do egzaminu maturalnego.

Godziny pracy:
Poniedziałek 13.05 – 14.05
Wtorek 9.00 – 10.00, 11.05 – 13.05
Środa 11.05 – 14.05
Czwartek 9.00 – 15.00
Piątek 12.00 – 13.00

Kontakt do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pod którą podlega szkoła
Adres poradni: Warszawa, ul. Złota 1 lokal 3,
strona internetowa: www.ppp1.waw.pl,
tel. 22 826 99 86

Godziny pracy poradni:
Poniedziałek – piątek 8.00-19.00
Sobota 9.00-14.00.

Psychologiem zajmującym się XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego jest mgr Iwona Jankiewicz.