Kontakt

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

tel./fax: (+48) 22 827 95 77
(+48) 22 827 95 35
(+48) 22 827 02 86
e-mail: sekretariat@dabrowski37lo.edu.pl

Nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Zgodnie z w/w zapisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
– osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
– adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
– przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Paczkowski,
e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl