Deklaracja dostępności

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy promocyjne z rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 opublikowane w czerwcu 2020 roku nie posiadają napisów – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy  o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików (pdf, doc) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni funkcję jedynie dekoracyjną,
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika.

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niezgodności na stronie internetowej. Prosimy o informacje w przypadku zauważenia braku dostępności. Pracujemy nad tym, aby informacje były w pełni dostępne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przy przeprowadzaniu samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 99.75%.

Skróty klawiaturowe i udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia na stronie dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą,
 • zmiana wielkości czcionki na stronie,
 • zmiana czcionki na czytelną (bezszeryfową),
 • podkreślenie i/lub podświetlenie linków,
 • czytelne nagłówki,
 • możliwość odwrócenia kolorów,
 • wybór kolorystyki,
 • wybór skali szarości,
 • możliwość wyłączenia animacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły, sekretariat@dabrowski37lo.edu.pl. Kontaktować się można  także, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 827 95 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien spełnić żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy spełnienie żądania będzie możliwe, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi spełnienia żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie informuje o dostępności architektonicznej zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Informacja o dostępności wejścia do budynku

Szkoła mieści się przy ulicy Świętokrzyskiej 1 w Warszawie w czterokondygnacyjnym budynku i nie posiada podjazdu z platformą przy wejściu głównym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności korytarzy, schodów i wind

Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe kondygnacje oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie posiada.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem szkoły brak miejsc parkingowych oznaczonych symbolem P-20.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym może wejść do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
Obowiązkiem osoby niepełnosprawnej jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego jego status i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Za szkody wyrządzone przez psa asystującego odpowiada osoba niepełnosprawna.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.