Oświadczenie przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego

BARDZO WAŻNE! DOTYCZY OŚWIADCZENIA PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ  EGZAMINU MATURALNEGO DLA ABSOLWENTÓW!

Absolwenci, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego. Zgodnie z § 11kb rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: Absolwent w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył i do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

  Oświadczenie przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego

Pytania dotyczące przystąpienia do ustnych egzaminów maturalnych proszę przesyłać na adres: wicedyrektor@dabrowski37lo.edu.pl